موضوعات
پیوندها
جدیدترین
ظهور12

ظهور12

ظهور12


اولین دبیرستان قاین

di-PP1X اولین دبیرستان قاین

اولین دبیرستان قاین مرسوم به پهلوی در سال 1319 شمسی به مدیریت شیخ محمد ادیب تأسیس شد.
در سال‌های نخست این دبیرستان در سه پایه اول (سیکل اول) دانش‌آموز داشت و پس از چندین سال، سیکل دوم نیز در آن ایجاد شد.
در سال تحصیلی 21 – 1320 که دومین سال فعالیت این دبیرستان بود و مدیر آن در این سال آقای محمدرضا رخشانی‌مقدم (متولد 1299) بود.
در این سال 40 جلد کتاب خطی و 100 جلد کتاب چاپی دبستان به دبیرستان منتقل شد. در آن زمان در این مدرسه زبان فرانسه و عربی تدریس می‌شد. دبیران دبیرستان در آن زمان این افراد بودند:
محمد ادیب دبیر فارسی و عربی، عباس جواهری مدرس فیزیک و شیمی و رسم و نقاشی، محمدرضا معماری دبیر ورزش و بهداشت، محمدرضا رخشانی مدرس تاریخ و جغرافی، ابوالفضل یغمایی دبیر ریاضی و فرانسه و محمد ملیح و علی کمیلی نیز در این دبیرستان به تدریس اشتغال داشتند.