هفته نامه طنین قائنات -> تقدیم به دوست عزیز و شاعر گرامی آقای «حسن مختاری»
جدیدترین
تبلیغ در طنینمرتضی حسینی اسفاد

ای شاعـر باوقـار مختـاری
سرسبز چنان بهار مختاری
دائم زطلای سرخ گُل گفتی
تألیف به یادگاری مختاری
سی سال تدریس و درس با نامت
درخـاطـره مانـدگار مختــاری
هرچندکه بازنشسته از کاری
تحقیـق شـده قرار مختـاری
این شعر به پاس لطف تو تقدیم
از من بـه تو گلعـزار مختاری
سرسبز همیشه باشی و خرم
چون سرو قد استوار مختاری
در عشق وطن همیشه تابیدی
حب الـوطن اختیـار مختـاری
هرچند که جمع شاعران افزون
ما را شـده‌ای تـو یـار مختـاری
او را که نبود غیـر این تحقیق
مشغـول به کـاروبار مختـاری
درشعـر تـو قاینـات می‌رویـد
چون لاله در این بهار مختاری,

تاريخ 13 دسامبر 2016      
تعداد بازدید      
منتظر نظر شما هستیم !

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.