هفته نامه طنین قائنات -> ترسیب‌کربن و سرگرمی
جدیدترین
تبلیغ در طنیناکبر دولتی
ترسیب‌کربن به‌روند ذخیره‌کربن موجود در هوا، در خاک و گیاهان گفته می‌شود. این روند ذخیره‌کربن از هوا باعث می‌شود که از میزان کربن که گازی گلخانه‌ای است، کاسته شود و به بهبود کیفیت هوا کمک می‌کند. ترسیب‌کربن به‌معنای رسوب‌دادن و تخلیه کربن موجود در جو است؛ به‌عبارت دیگر به جذب دی‌اکسیدکربن اضافی جو توسط اندام‌های هوایی و زیرزمینی گیاهان، بقایای گیاهی و جلبک‌ها برای کاهش پدیده گرم‌شدن زمین اطلاق می‌شود. در این راستا در ایام اوقات‌فراغت این روزهای تابستان می‌توانیم به کودکان‌مان کمک کنیم تا عروسک‌های گلی که مخلوطی از بذر گیاهان و خاک است، بسازند و از این جهت که این عروسک‌ها، دوستانی برای کودکان محسوب می‌شوند، چه‌بسا که حرف‌های ناگفته خود را شب‌ها با عروسک‌ها در میان گذارند و در مواقع ناراحتی و یا گریه‌کردن، عروسک‌ها بهترین نزدیکانشان هستند که با آن‌ها ارتباط می‌گیرند و از جهتی این عروسک‌ها را پس از خراب‌شدن می‌توان در بیابان و باغچه دفن کرد تا رویشی نو پدید آید و کودکان با فلسفه مرگ هم آشنا شوند و آن‌را خیلی منفی نبینند. این عروسک‌ها قابل بازیافت هستند و آسیبی به طبیعت نمی‌رسانند، پس می‌توان بذر رفتار صحیح را در نسل جدید کاشت تا در آینده به درختی سالم و پرحاصل تبدیل گردد.,, , ,

تاريخ 15 آگوست 2017      
تعداد بازدید      
منتظر نظر شما هستیم !

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.