هفته نامه طنین قائنات -> سه پرسش سقراط از فیلسوف
جدیدترین
تبلیغ در طنینروزی فیلسوف بزرگی که از آشنایان سقراط بود، با هیجان نزد او آمد و گفت: سقراط می‌دانی راجع به یکی ازشاگردانت چه شنیده‌ام؟
سقراط پاسخ داد: قبل از این‌که به من چیزی بگویی از تو می‌خواهم آزمون کوچکی را که نامش سه پرسش است پاسخ دهی، مرد پرسید: سه پرسش؟ سقراط گفت: بله درست است. اولین پرسش حقیقت است، کاملاً مطمئنی که آن‌چه را که می‌خواهی به من بگویی حقیقت دارد؟ مرد جواب داد: نه، فقط درموردش شنیده‌ام. سقراط گفت: بسیار خوب، پس واقعاً نمی‌دانی که خبر درست است یا نادرست. حالا بیا پرسش دوم را بگویم، پرسش خوبی آن‌چه را که در مورد شاگردم می‌خواهی به من بگویی خبرخوبی است؟
مردپاسخ داد: نه، برعکس، سقراط ادامه داد: پس می‌خواهی خبری بد در مورد شاگردم که حتی در مورد آن مطمئن هم نیستی بگویی؟ مرد کمی دستپاچه شد و شانه بالا انداخت. سقراط ادامه داد: و اما پرسش سوم سودمند بودن است. آن چه را که می‌خواهی در مورد شاگردم به من بگویی برایم سودمند است؟ مرد پاسخ داد: نه، واقعاً
سقراط نتیجه‌گیری کرد: اگرمی‌خواهی به من چیزی را بگویی که نه حقیقت دارد و نه خوب است و نه حتی سودمند است پس چرا اصلاً آن را به من می‌گویی؟,

تاريخ 15 فوریه 2017      
تعداد بازدید      
منتظر نظر شما هستیم !

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.