هفته نامه طنین قائنات -> 12 بهمن شروع قدرت اسلام
جدیدترین
تبلیغ در طنینdm-J1ZQ 12 بهمن شروع قدرت اسلامدوازدهم بهمن به یک معنا، روز شروع قدرت اسلام است. اگرچه در 12 بهمنِ ۵۷، هنوز ظاهراً نظام طاغوت سرِ کار بود؛ اما در واقع نبود. در واقع با ورود امام بزرگوار، این نظام پوسیده فاسد و اصل نظام پادشاهی – که یک رژیم ارتجاعی و غلط و غیر انسانی و غیر قابل قبول بود – پوچ و نابود شد و از بین رفت. در واقع «فاذا دخلتموه فانکّم غالبون» با ورود امام مطلبی که خدای متعال به اصحاب موسی فرمود، در مورد اصحاب امام تحقّق پیدا کرد. وقتی وارد شد، خدای متعال غلبه را ثبت کرد و تمام شد. روز مهمی است.,

تاريخ 1 فوریه 2017      
تعداد بازدید      
منتظر نظر شما هستیم !

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.