هفته نامه طنین قائنات -> درج آگهی
جدیدترین
تبلیغ در طنینتعرفه درج آگهي در سال 1394

تمامی کادرهای تبلیغات بر اساس کادر مبنا انتخاب و اجرا می گردد:

مبلغ هر کادر مبنا در صفحه اول                                                                             35/000  تومان

مبلغ هر کادر مبنا در صفحه  آخر                                                                            30/000 تومان

مبلغ هر کادر مبنا در صفحات داخلی                                                                      18/000  تومان

مبلغ هر کادر نیازمندی                                                                                         10/000  تومان

 

** اندازه هر کادر مبنا : عرض: 7/5 سانتی متر در 5/5 ساتتی متر

 

خط تلگرام واحد آگهی:09033629911

جهت ارسال متن و هماهنگی جهت درج آگهی  در هفته نامه و سایت از طریق  فرم زیر اقدام نمایید.

 

نام و نام خانوادگی: (الزامی)

تلفن تماس: (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما:

موضوع

تعداد کادر:

نحوه قرار گیری:

مکان چاپ:

پیام شما

آپلود فايل: