هفته نامه طنین قائنات -> درباره ما
جدیدترین
تبلیغ در طنیننشریه طنین قاینات با هدف امید، اتحاد و همدلی، بالابردن سطح دانش عمومی و فرهنگ شهرستان در تاریخ 92/08/06 درخواست صدور مجوز هفته نامه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران را نمود و به حول و قوه الهی و زحمات دوست داران عرصه فرهنگ و هنر در تاریخ 1393/01/26 موفق به اخذ مجوز هفته نامه با گستره خراسان جنوبی در قطع روزنامه ای از اداره کل مطبوعات داخلی به شماره 93/1327 گردید.

اولین شماره نشریه طنین فاینات در تاریخ 1393/02/30 در قطع مجله ای به چاپ رسید(به علت اشتباه تایپی در مجوز صادره ناگزیر در قطع مجله ای به چاپ رسید) که مورد استقبال مردم شریف قاینات قرار گرفت.

هم اکنون نیز هفته نامه طنین قاینات به همت اهالی قلم شهرستان، در قطع روزنامه ای هر شنبه در قالب 8 صفحه به چاپ رسیده و توزیع می گردد.

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: جواد رزوینی
سردبیر: سید مجتبی هاشمی

صفحه آرا: خانم قاسم پور
عکاس: مسعود تدینی
خبرنگار و گزارشگر: خانم آیتی، خانم بیابانگرد
جمعی از همکاران: فؤاد رزوینی، مرتضی صرافیان
چاپ و صحافی: چاپ و نشر گلرو

تلفکس:32237585 056
آدرس:خـراسان جنوبی، قاین، خیابان شهید رجایی، روبـروی سینما پـارک، جنب بیمه ایـران پلاک 57، صنـدوق پستی 144

تلفن: 0285 3253- 056    فکس: 8698 3252 -056

تلفن پذیرش آگهی:32528698 056
سامانه‌ی پیامک: 30005930000000
سایت:         www.TANINEQAYENAT.ir
مسئول سایت: مصطفی نوروزنژاد
پست الکترونیک:
مدیر مسئول:               INFO@tanineqayenat.ir
بخش تحریریه: TAHRIRIEH@tanineqayenat.ir
بخش پذیرش آگهی:   AGAHI@tanineqayenat.ir
بخش اشتراک:    ESHTERAK@tanineqayenat.ir
نظر، انتقاد، پیشنهاد:  NAZAR@tanineqayenat.i